top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1 Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden, de hierin vermelde reglementen, de bestelbon (ook “orderbevestiging” genoemd), de offerte (ook “voorstel tot samenwerking” genoemd) beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de Klant. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopsvoorwaarden, de reglementen en de voorwaarden opgenomen in de bestelbon/offerte. In geval van tegenstrijdigheid heeft de bestelbon/offerte voorrang op de algemene voorwaarden en de reglementen. Enkel ondernemingen, verenigingen of andere rechtspersonen kunnen Klant zijn in het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.2 De offertes van Kinepolis zijn geldig gedurende de periode vermeldt op de offerte. Bij gebreke aan enige vermelding zijn de offertes slechts 10 werkdagen na opmaak geldig.

1.3 Kinepolis is slechts gehouden de bestelde prestaties en/of goederen te leveren na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte binnen de geldigheidsduur van de offerte, of in geval van elektronische verzending van de bestelbon, na bevestiging van ontvangst ervan door Kinepolis. De bepalingen op de bestelbon hebben voorrang op de bepalingen van de offerte in geval van tegenstrijdigheid.

1.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de meegedeelde leveringstermijnen slechts indicatief en binden deze Kinepolis niet. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

1.5 De bestelde prestaties en/of goederen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap.

1.6 De Klant aanvaardt dat Kinepolis kan overgaan tot een elektronische facturatie van de bestelling, door de elektronische verzending van de factuur in pdf-formaat, en waarbij de datum van verzending als factuurdatum geldt. De logfiles van Kinepolis gelden als bewijs van de verzending.

1.7 Facturen zijn steeds betaalbaar binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum. Bestelde bioscoopcheques/vouchers of andere geschenken dienen in elk geval integraal betaald te worden vóór tot levering wordt overgegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij evenementen/advertenties heeft Kinepolis het recht een voorschot te vragen, bepaald in de offerte, voorschot dat in elk geval vóór het evenement integraal dient te worden betaald. Bij gebrek aan schriftelijk en gemotiveerd protest binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. De Klant zal in elk geval het niet-betwiste gedeelte van de factuur betalen.

1.8 Bij niet-betaling van een factuur op de vermelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op datum van volledige betaling, het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlinteresten van 10% per jaar, alsook met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 125 Euro, als schadebeding, onverminderd het recht om het bestaan van meer schade en nadelen te bewijzen. Kinepolis behoudt zich bij niet-tijdige betaling verder het recht voor alle door de Klant verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal in te vorderen, alle lopende bestellingen op te schorten of te annuleren en de in dat verband gemaakte kosten terug te vorderen. Bovendien zullen alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via derde partijen of gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, worden gedragen door de Klant.

1.9 Kinepolis zal ten opzichte van de Klant enkel aansprakelijk zijn voor de geleden en bewezen directe schade voortvloeiend uit de verplichtingen
door Kinepolis aangegaan, met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. Kinepolis wijst iedere aansprakelijkheid af voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van reputatie, cliënteel, klanten, commercieel en/of financieel verlies, verlies van winst of omzetderving, verlies van gegevens en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid
van Kinepolis groter zijn dan het totaal van de aan de Klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de levering van de bestelde goederen en/ of diensten. Advertentieopdrachten gegeven aan Kinepolis gebeuren onder verantwoordelijkheid van de adverteerder voor wat de juistheid van de inhoud betreft. Elke aanspraak tot schadevergoeding moet dertig (30) dagen na de datum waarop de schade is ingetreden, dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijze geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk aan Kinepolis worden gemeld. Laattijdige schademeldingen worden niet vergoed.

1.10 Alle rechten van intellectuele eigendom verbonden aan de door Kinepolis geleverde goederen en/of diensten als mede de documentatie en alle andere materialen die in dat kader worden ontwikkeld en/of gebruikt, berusten uitsluitend bij Kinepolis en/of haar leveranciers/distributeurs, zonder overdracht aan de Klant. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinepolis de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal de aanduidingen van Kinepolis en/ of haar leveranciers/distributeurs betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

1.11 De geldigheid van deze algemene voorwaarden wordt niet aangetast door de nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden. De nietig verklaarde bepaling zal voor zover en voor zoveel mogelijk worden vervangen door een bepaling die de economische intentie van de nietig verklaarde bepaling zo sterk mogelijk benaderd.

1.12 Kinepolis behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van de overeenkomst met de Klant over te dragen aan een derde.

1.13 Kinepolis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht, welke kan worden gedefinieerd als iedere gebeurtenis of omstandigheid waar zij redelijkerwijze geen controle over heeft, op voorwaarde dat zij niet uit de fout of nalatigheid van haar resulteren en dat zij de gevolgen ervan niet kan vermijden of voorkomen.

1.14 Elke partij kan, mits voorafgaande aanmaning bij aangetekend schrijven, aan de andere partij, die zonder gevolg gebleven is, binnen een termijn van dertig (30) dagen, de contractuele relatie beëindigen wanneer zich één van de volgende gevallen voortdoet:
(i) de andere partij betaalt de facturen niet tijdig overeenkomstig artikel 1.7,
(ii) ernstige tekortkoming door de andere partij aan één van haar verplichtingen die voortvloeit uit de contractuele relatie of de geldende wetgeving.

1.15 Kinepolis heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen na kennisgeving aan de Klant. Een dergelijke kennisgeving wordt vermeld op de factuur of is daarbij gevoegd of wordt meegedeeld via digitale communicatiemiddelen. De wijzigingen treden in werking één (1) maand na de dag waarop zij aan de Klant worden meegedeeld tenzij een latere datum van inwerkingtreding is vastgesteld of -indien de wijziging voortvloeit uit een wetgevende of regelgevende handeling- op de datum waarop die wet of handeling in werking treedt. Indien de Klant deze wijziging niet aanvaardt, kan hij, dit ter kennis brengen aan Kinepolis binnen de veertien (14) dagen na kennisgeving. Partijen zullen dan in onderling overleg een aanvaardbare oplossing zoeken. In geen geval betekent dit de beëindiging van de overeenkomst.

1.16 In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van Antwerpen bevoegd, en voor zover de betwisting tot diens bevoegdheid behoort, uitsluitend de Vrederechter van het 5e kanton te Antwerpen. Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.

1.17 Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, verwerken wij de persoonsgegevens van de Klant steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en overeenkomstig ons Privacy Beleid dat u kan terugvinden onderaan elke pagina van de Kinepolis Business website.

2. VERKOOPSVOORWAARDEN INZAKE EVENEMENTEN EN INZAKE ADVERTENTIES ZOALS SAMPLINGS, ANIMATIES, PRODUCT PLACEMENT

(volledig overzicht advertenties: https://business.kinepolis.be/adverteren-bij-kinepolis)

2.1 De Klant gedraagt zich te allen tijde als een goed huisvader in het kader van de uitvoering van zijn contract met Kinepolis. De Klant zal zich gedragen naar de instructies van Kinepolis die onder meer verband houden met de exploitatie van de bioscoop, het gebruik van de gehuurde ruimten of de bestelde diensten en de veiligheid. Die instructies zijn in hoofdzaak opgenomen in het Reglement Commerciële Activiteiten en het Intern Reglement van elke bioscoop. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Reglementen en deze te aanvaarden.

2.2 De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade toegebracht door zichzelf, zijn genodigden, zijn aangestelden en/of de ondernemingen waarop hij een beroep doet aan de gebouwen, terreinen, materiaal en andere goederen toebehorend aan Kinepolis of aan derden.

De Klant is eveneens volledig aansprakelijk voor alle lichamelijke schade toegebracht aan zijn genodigden, de werknemers van Kinepolis en/of derden ten gevolge van de uitoefening van zijn activiteit. De Klant draagt het risico en dient zelf in te staan voor het transport, de bewaking en de bescherming van de door hem gehuurde ruimtes en van het door hem gebruikte of in de bioscoop gebrachte materiaal zoals meubilair, decoratie, promotiemateriaal en projectiemateriaal. In geen geval zal Kinepolis in deze beschouwd worden als een bewaarnemer. De Klant vrijwaart Kinepolis en diens verzekeraar van elke aansprakelijkheid en de gevolgen ervan, inclusief de kosten van juridische bijstand, indien er zich een diefstal, verlies of schade zou voordoen, onverminderd de rechten van de Klant om zich te keren tegen de genodigden en/of derden.

2.3 De Klant dient de nodige verzekeringspolissen af te sluiten tot dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief huurdersaansprakelijkheid, en tot dekking van de door hem gebruikte materialen, voortvloeiend uit de organisatie van het evenement en dit ten aanzien van zijn genodigden evenals ten aanzien van Kinepolis, diens werknemers en klanten wegens beschadiging, diefstal en ongelukken veroorzaakt door zijn organisatie, genodigden, deelnemers en leveranciers en dit voor een minimumbedrag van 500.000 € lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd. Betreffend minimumbedrag doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Klant voor de integraliteit van de schade. Een verzekeringsattest dient uiterlijk drie werkdagen vóór het evenement aan Kinepolis overhandigd te worden.

2.4 Kinepolis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking van een netaansluiting, stroom- of een andere nutsvoorziening, noch voor enige schade aan de installaties van de Klant of van de onderneming waarop hij een beroep doet ten gevolge van een gebrek in de nutsvoorzieningen.

2.5 Indien het evenement gepaard gaat met muziek, dient de Klant in te staan voor het verkrijgen van alle nodige auteursrechtelijke toelatingen evenals voor het betalen van alle auteursrechtelijke vergoedingen zoals de billijke Vergoeding. Nuttige informatie kan op de volgende websites gevonden worden: www.sabam.be en www.ikgebruikmuziek.be. In geval van samplings, product placement of animaties staat de Klant zelf in voor de levering, bedeling, opruiming en verwijdering van de promotiematerialen, bij gebreke waaraan Kinepolis het recht voorbehoudt de materialen weg te gooien en op kosten van de klant te verwijderen. Leveringen en plaatsing van goederen en installaties gebeuren steeds in overleg met Kinepolis.

2.6 Kinepolis is in geen geval aansprakelijk voor de prestaties van door haar aanbevolen derden (zoals bijv. cateraars) en de Klant contracteert deze derden op eigen verantwoordelijkheid.

2.7 In geval van annulering van een gereserveerd evenement of een geplaatste bestelling, meer dan 30 kalenderdagen voor voorziene uitvoering of levering, wordt 20% van het totale factuurbedrag aangerekend als annuleringskosten. In geval van annulering van een gereserveerd evenement of een geplaatste bestelling minder dan 30 kalenderdagen voor uitvoering wordt 40% van het totale bedrag aangerekend als annuleringskosten. In geval van annulering van een gereserveerd evenement of een geplaatste bestelling minder dan 14 kalenderdagen voor uitvoering wordt 60% van het totale bedrag aangerekend als annuleringskosten en in geval van annulering van een gereserveerd evenement of een geplaatste bestelling minder dan 7 dagen voor uitvoering wordt 80% van het totale bedrag aangerekend als annuleringskosten. Een annulering dient via aangetekend schrijven aan Kinepolis te worden meegedeeld. Aangerekende annuleringskosten kunnen verrekend worden met een door de Klant betaald voorschot.

3. VERKOOPSVOORWAARDEN INZAKE BIOSCOOPCHEQUES EN ANDERE GESCHENKEN

3.1 De Klant heeft de mogelijkheid om bioscoopcheques, food-and-drinkvouchers, filmdoosjes, etc. (volledig overzicht geschenken: https://b2bshopkinepolis.be), los of in geschenkverpakking, te bestellen en aan te kopen hetzij in het bioscoopcomplex, hetzij door middel van het online ter beschikking gestelde B2B-bestelformulier en tegen de daarin vermelde tarieven.

3.2 De aankoop van hogervermelde geschenken, los of in geschenkverpakking, geschiedt door ondertekening en overhandiging van de ingevulde bestelbon/ offerte of door de elektronische verzending ervan door de Klant die pas definitief is na verzending door Kinepolis van een bevestigingsmail met vermelding van de door de Klant bestelde producten.

3.3 De bioscoopcheques zijn geldig gedurende 1 jaar na bestelling in alle, op het ogenblik van de omruiling in exploitatie zijnde, Kinepolis-bioscopen van België. De huidige in exploitatie zijnde Belgische Kinepolis-bioscopen zijn Kinepolis Antwerpen, Kinepolis Brussel, Kinepolis Brugge, Kinepolis Gent, Kinepolis Hasselt, Kinepolis Braine, Kinepolis Kortrijk, Kinepolis Leuven, Kinepolis Luik, Palace Liège en Kinepolis Oostende. De bioscoopcheques zijn ook geldig in een beperkt aantal andere bioscopen; meer info aan het onthaal of de website van Kinepolis. De Klant dient de aan de aangekochte goederen verbonden gebruiksvoorwaarden te respecteren, zoals door Kinepolis onder meer op de bestelbon en/of de vouchers en/of met de E-codes gecommuniceerd. Bij het betreden van een bioscoop zal de Klant het daar geldende interne reglement naleven.

3.4 De Klant dient bij elke doorverkoop, schenking of doorgifte van de bioscoopcheques en andere geschenken alle geldende wetgeving na te leven, zoals onder meer Boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch Recht, en erover te waken de goede naam en reputatie van Kinepolis niet te schaden.

3.5 In het geval van een doorverkoop zal de Klant de bioscoopcheques en andere geschenken uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening doorverkopen aan consumenten die de bioscoopcheques/geschenken aankopen voor niet professioneel gebruik. De bioscoopcheques/geschenken worden uitsluitend doorverkocht onder de merknaam “Kinepolis”. De Klant moet de aan de aangekochte bioscoopcheques/geschenken verbonden gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in artikel 3.3 eveneens opleggen aan de ontvangers van de bioscoopcheques en andere geschenken in het geval van doorverkoop, schenking of doorgifte. De Klant blijft vrij haar uiteindelijke verkoopprijs te bepalen. Indien de Klant zelf presentatie- en verpakkingsmaterialen zou ontwikkelen,

dan is zij hiervoor verantwoordelijk en staat zij zelf in voor de kosten verbonden aan deze ontwikkeling en zal zij deze ontwikkeling steeds ter
goedkeuring voorleggen aan Kinepolis, die haar toestemming niet onredelijk zal inhouden. De Klant dient hierbij rekening te houden met de intellectuele eigendomsrechten van Kinepolis (merk en logo). De Klant vrijwaart Kinepolis tegen elke klacht of vordering die verband houdt met de vorm of inhoud
van de presentatie van de bioscoopcheques/geschenken of met de verkoop en levering ervan. Klachten van consumenten aangaande de inhoud, kwaliteit gebreken, etc. van bioscoopcheques/geschenken zullen uitsluitend worden behandeld door Kinepolis. Ingeval de Klant deze klachten ontvangt, dient zij de consumenten door te verwijzen naar Kinepolis. Daarentegen worden de klachten van consumenten die betrekking hebben op de commercialisatie door of het verkoopproces van de Klant uitsluitend door de Klant afgehandeld. De Klant vrijwaart Kinepolis voor dergelijke vorderingen.

3.6 In geen geval kan de Klant meer rechten toekennen dan deze waarover hijzelf beschikt: zo mag hij niet de belofte wekken dat de bioscoopcheque het recht verleent een specifieke filmvoorstelling bij te wonen. De Klant zal zich eveneens onthouden van promotieacties waarbij de indruk wordt gewekt dat deze worden georganiseerd in samenwerking met Kinepolis of met de filmproducent of -verdeler van een bepaalde film, behoudens voorafgaandelijke toelating.

3.7 Vanaf de aankoop van 100 stuks kunnen de bioscoopcheques gratis worden gepersonaliseerd door het aanbrengen in zwart/wit op de bioscoopcheque van de vermelding ‘aangeboden door’ + de naam van de Klant (bestaande uit maximum 40 karakters).Vanaf de aankoop van 5.000 stuks kan het logo van de Klant gratis in zwart/wit op de bioscoopcheque worden gedrukt. Vanaf de aankoop van 36.000 stuks kan het logo van de Klant gratis in kleur op de bioscoopcheque worden gedrukt. De levertijd is ongeveer 4 werkdagen bij gewone opdruk en 10 werkdagen bij opdruk met logo. Na bevestiging door Kinepolis kunnen de bioscoopcheques afgehaald worden aan de receptie van de door de Klant aangeduide bioscoop tijdens de openingsuren die kunnen worden geraadpleegd op de website van Kinepolis.

3.8 Bioscoopcheques worden nooit opgestuurd, de Klant beschikt echter over de mogelijkheid om een koerier te sturen na voorafgaandelijke betalingsbevestiging en goedkeuring vanwege Kinepolis. De hiermee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de Klant.

3.9 In geval van annulatie van de bestelling of niet afhaling binnen een termijn van 30 dagen na bevestiging, behoudt Kinepolis zich het recht om een forfaitaire schadevergoeding van € 0,05 per bestelde bioscoopcheque aan te rekenen, met een minimum van € 75 per bestelling.

3.10 In afwijking van hetgeen hierboven onder artikel 1.9 vermeld, kan Kinepolis niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse, contractuele of extracontractuele schade opgelopen in het kader van de aangegane overeenkomst, behalve in het geval van opzet, bedrog of zware fout De maximale aansprakelijkheid van Kinepolis is in elk geval beperkt tot een maximumbedrag van 25 EUR per bestelling.

3.11 Kinepolis kan evenwel nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen ten gevolge van een wijziging in de wetgeving rond de fiscale aftrekbaarheid van de aangekochte goederen.

 

 

bottom of page